Algemene Voorwaarden www.egostrippen.nl onderdeel van Livition B.V.
Versie november 2022

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever; uzelf respectievelijk de onderneming namens welke u handelt;
1.2 Opdrachtnemer; Livition B.V.
1.3 Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.4 Artikelen: onder artikelen wordt verstaand de producten die we mee offreren met onze diensten en de producten die we aanbieden in onze webshop.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de artikelen die zijn besteld in onze webshop.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst of na plaatsing van een bestelling in onze webshop.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde periode.
3.3 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen mitsdien door de opdrachtnemer nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
3.4 De genoemde bedragen in onze uitgebrachte offertes blijven een maand geldig na offertedatum.

4. Informatieverstrekking
4.1 Door opdrachtnemer uitgebrachte offertes, facturen en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
4.2 De opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

5. Geheimhouding en exclusiviteit
5.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld evenals de in individuele contacten met medewerk(st)ers van opdrachtgever verkregen informatie en indrukken.
5.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5.3 Opdrachtnemer werkt met inachtneming van de wettelijke- en beroepsregels.

6. Intellectuele eigendom
6.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten en artikelen van opdrachtnemer als werkwijzen, adviezen, methodieken en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden zonder toestemming van opdrachtnemer te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

7. Overmacht
7.1 Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
7.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

8. Honorarium
8.1 Opdrachtnemer geeft voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijke opgave van de te hanteren tarieven per uur/dagdeel dan wel per opdracht aan opdrachtnemer. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich met dit honorarium akkoord. Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.2 Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties voor kosten voor zover in de opdrachtbevestiging overeengekomen, wordt per maand dan wel na volbrenging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
8.4 Tenzij opdrachtnemer zelf daartoe besluit kunnen klachten over de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden nimmer leiden tot het (gedeeltelijk) niet nakomen van de verplichting van opdrachtgever om de in de overeenkomst overeengekomen tarieven volledig te betalen. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk te worden ingediend door de opdrachtgever. Opdrachtnemer reageert hierop schriftelijk en binnen vier weken.

9. Annulering
9.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering maximaal 1 maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.
9.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
9.3 Bestellingen kunnen worden geannuleerd tot het moment dat ze ter verzending zijn aangeboden.

10. Inschakeling van derden
10.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

11. Betaling
11.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van storting op de bankrekening van opdrachtnemer.
11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever 1% rente per maand of, indien hoger, de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten als doorbelasting van eventuele incassokosten, welke opdrachtnemer heeft.
11.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
11.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
11.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval dat opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
11.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15 % over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
11.7 De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
11.8 Bestellingen in de webshop dienen direct te worden betaald. Indien er geen directe betaling is ontvangen, zal er geen levering plaats vinden.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer verplicht zich om naar eer en geweten, en met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde, alle met de opdracht samenhangende en uit de opdracht voortkomende werkzaamheden zorgvuldig conform de eisen van goed ondernemerschap uit te voeren.
12.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
12.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.
12.4 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
12.5 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangt.
12.6 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever gerechtigd al dat geen te doen of na te laten waartoe opdrachtnemer door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor opdrachtnemer geldt en zal ter zake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

13. Opzegging
13.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 8.2 van toepassing.
13.2 Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand aan de wederpartij te worden meegedeeld. Een uitzondering vormen situaties van overmacht zoals bepaald onder 7.1 en 7.2.
13.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

14. Retourneren
14.1 Bestelde artikelen kunnen geretourneerd worden binnen zeven dagen mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking.
14.2 Boeken helaas niet worden geretourneerd.
14.3 Verzendkosten voor het retour zenden van artikelen komen voor rekening van de besteller.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Livition B.V. zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om opdrachtgevers naar beste vermogens van dienst te zijn.

Zwolle, november 2022